REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIRTUALNA HAERKA

§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Właścicielem sklepu internetowego Wirtualna HaeRka, dostępnego pod adresem www.wirtualnahaerka.pl/sklep/ jest Kamila Zaprzalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wirtualna Haerka Kamila Zaprzalska z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 26B/31, 31-553 Kraków, NIP: 6922354318
 2. W przypadku problemów, wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy się kontaktować się telefonicznie +48 791 396 413 lub mailowo pod adresem: kamila@wirtualnahaerka.pl.
 3. Usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 4. Sprzedający jest uprawniony do oferowania incydentalnych ofert promocyjnych, na warunkach podanych każdorazowo na stronie internetowej Sklepu. 
 5. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  Kupujący obowiązany jest również nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych Sprzedającego. 
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu jak i dostępności Sklepu, spowodowanymi przez przyczyny niezależne od Sprzedającego, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć lub zapobiec. 
§ 2
Definicje
 1. Sprzedający/ Administrator – Kamila Zaprzalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wirtualna Haerka Kamila Zaprzalska z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 26B/31, 31-553 Kraków, NIP: 6922354318. 
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę ze Sprzedającym.
 3. Regulamin – niniejszy dokument. 
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.wirtualnahaerka.pl/sklep/
 5. Umowa- umowa sprzedaży Produktów cyfrowych i Usług zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, drogą elektroniczną. 
 6. Konsument – Kupujący będący konsumentem zgodnie z definicją zawartą w art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorca – Kupujący będący przedsiębiorcą zgodnie z definicją zawartą w art. 43[1] Kodeksu cywilnego. 
 8. 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- Kupujący będący Przedsiębiorcą, co do którego mają zastosowanie określone przepisy dotyczące Konsumenta, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Usługi – asortyment Sklepu udostępniony do sprzedaży przez Sprzedawcę, będący przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą, nie stanowiące Produktów cyfrowych. Obecnie w asortymencie Usługą jest zakup indywidualnej konsultacji ze Sprzedającym. 
 10. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą urządzeń elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, będące przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Towar – Usługi oraz Produkty cyfrowe. 
§ 3
Zasady dokonywania zakupu Produktów i Produktów cyfrowych
 1. Do dokonania zakupów w sklepie Kupujący musi posiadać: dostęp do Internetu, aktywną pocztę elektroniczną e-mail, przeglądarkę internetową przystosowaną do obsługi plików cookies, oraz program do odtwarzania plików w formacie PDF . Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące korzystania przez Kupującego z Usług i Produktów cyfrowych, znajdują się w opisie produktu. 
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.
 3. Kupujący nie jest zobowiązany do rejestracji, ani tworzenia konta na stronie Sklepu, w celu zakupu Usług lub Produktów cyfrowych. Proces zakupu przebiega przy użyciu narzędzi dostarczonych przez Sprzedającego  oraz adresu e-mail Kupującego.
 4. Ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku VAT w walucie PLN (Polski Złoty). 
 5. Usługi i Produkty cyfrowe zaprezentowane na stronie Sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 6. Zakup odbywa się za pośrednictwem strony Sklepu. Kupujący zainteresowany zakupem Usług lub Produktów cyfrowych w pierwszej kolejności przy każdym z wybranych przez siebie Towarów winien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie wybrane Usługi lub Produkty cyfrowe trafiają do podstrony „Koszyk”.  W celu finalizacji transakcji Kupujący winien postępować zgodnie z dalszymi  komunikatami. 
 7. Po przejściu do podstrony „Koszyk”, Kupujący podaje w formularzu zamówienia dane konieczne do zawarcia Umowy:
  a) w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres, e- mail i numer telefonu. 
  b) w przypadku pozostałych podmiotów: nazwę firmy/spółki/organizacji, siedzibę, NIP, REGON, e-mail, numer telefonu.
 8. Po wypełnieniu przez Kupującego danych o którym mowa w § 3 pkt 7 Regulaminu, Kupujący zobaczy stosowne checkboxy do zaakceptowania, z których część jest obligatoryjna do finalizacji transakcji i zawarcia Umowy (w szczególności akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności), a pozostała część jest fakultatywna. Obligatoryjność lub fakultatywność danego checkboxa będzie oznaczona w zrozumiały i widoczny sposób dla Kupującego.
 9. Uiszczenie ceny za Towar odbywa się poprzez przelew tradycyjny. Dane do płatności za towary, będą widoczne zarówno w podstronie formularza zamówienia, jak i w wiadomości e-mail, otrzymanej po dokonaniu zamówienia.
 10. Po wypełnieniu checkboxów i naciśnięciu przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę” zostaje on przekierowany na kolejną podstronę, gdzie wyświetlona zostanie informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 11. Po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”,, Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail informację o potwierdzeniu zakupu Towarów oraz automatyczną wiadomość e-mail z, potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz danymi do płatności. 
 12. Umowa uznana jest za zawartą z chwilą zaksięgowania ceny za Towar na rachunku bankowym Sprzedającego.
 13. Dostawa Produktów Cyfrowych odbywa się na wskazany przez Kupującego adres e-mail, niezwłocznie (maksymalnie w terminie 2 dni roboczych) po zaksięgowaniu ceny za Towar. W razie braku otrzymania Produktu cyfrowego w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,  należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 14. W przypadku Usług, po zaksięgowaniu ceny za Usługi na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym, za pośrednictwem danych zawartych w formularzu zamówienia, w celu umówienia terminy konsultacji. Sprzedający zapewnia, że zaproponowane terminy konsultacji nie będą dalsze niż  14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 15. Sprzedający jest uprawniony do zachowania 100% kwoty płatności uiszczonej przez Kupującego w przypadku braku wzięcia udziału w konsultacji przez Kupującego, bez uprzedniej informacji o odwołaniu bądź zmianie terminu konsultacji na mniej 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem. 
 16. Kupujący może zmienić termin konsultacji na minimum 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem. W tym przypadku kwota uiszczona z tytułu płatności zostaje zaliczona w całości, na poczet konsultacji w zmienionym terminie.
 17. Sprzedający oferuje możliwość skorzystania z jednorazowej, bezpłatnej konsultacji przed zakupem pozostałych Usług. Zapisu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej sklepu, wybierając dostępny termin.
§ 4
Reklamacje oraz odstąpienie od umowy
 1. Procedura reklamacyjna:
  a) W przypadku wykrycia wady Towaru, Kupujacy uprawniony jest do złożenia reklamacji. W tym celu Kupujący może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  b) Reklamacje można złożyć w formie pisemnej lub e-mailowej, przy czym preferowana jest forma e-mailowa.  
  c) Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 od daty zgłoszenia Sprzedającemu wady w przypadku Produktów cyfrowych lub w terminie 14 dni od daty odbioru Produktu od Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo lub pisemnie w zależności od wyboru Użytkownika, zgłoszonego przy składaniu reklamacji. 
  d) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający w pierwszej kolejności oferuje naprawę Towaru, lub jego wymianę na Towar wolny bez wad, chyba że wada Towaru uzasadnia odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. 
  e) W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Kupujący powinien w szczególności opisać na czym polega wada, podać datę jej wystąpienia oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 2. Procedura odstąpienia od umowy:
  a) Wyrażenie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta zgody na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego Produktu cyfrowego, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedającym. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje również Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który zawierając ze Sprzedającym umowę, która dotyczy świadczenia usług elektronicznych został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, iż po wykonaniu przez Sprzedającego usługi elektronicznej w pełni, traci prawo odstąpienia, wyraził na to zgodę.
  b) W przypadku innych sytuacji, niż opisane w § 4 ust. 2a) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni  od daty jej zawarcia, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia. 
  c) Dla skuteczności odstąpienia od Umowy, konieczne jest złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z Formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. 
  d) Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2b) wystarczające jest wysłanie do Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. 
  e) W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta uiszczone przez niego środki pieniężne. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy użyty przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta przy pierwotnej transakcji, lub na inny wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Procedura zwrotu uiszczonych środków pieniężnych, jest bezpłatna dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego. W razie braku osiągnięcia porozumienia, spory związane z funkcjonowaniem Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne. 
 4. Kupujący będący Konsumentem, niezależnie od postanowień Regulaminu, jest uprawniony do skorzystania z procedur pozasądowych procedur reklamacyjnych, szczegółowo uregulowanych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/, w zakładce „Konsumenci” lub z procedury dostępnej na internetowej platformie ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
§ 5
Prawa autorskie
 1. Prezentowane na stronie Sklepu zdjęcia, projekty i produkty cyfrowe są objęte prawami autorskimi Sprzedającego i korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa. 
 2. Sprzedający udziela Kupującemu licencji, która daje prawo do korzystania z Produktów cyfrowych. Udzielona licencja jest niewyłączna, udzielona na czas nieoznaczony i nie posiada ograniczeń terytorialnych. 
 3. W ramach udzielonej licencji do korzystania z Produktów cyfrowych Kupujący ma prawo do : przechowywania Produktów cyfrowych w pamięci Urządzenia, odtwarzania Produktów cyfrowych, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Kupującego.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Produktów i Produktów cyfrowych. Udostępnienie Kupującemu Produktu i Produktu cyfrowego, nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej. 
 5. Niedozwolone użycie przez Kupującego zdjęć, projektów lub Towarów objętych prawami autorskimi Sprzedającego, skutkować będzie podjęciem przez Sprzedającego środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Regulamin stanowi własność Sprzedającego. Zabronione jest jego rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, kopiowanie, powielanie i modyfikowanie bez pisemnej zgody Sprzedającego.
§ 6
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Kamila Zaprzalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wirtualna Haerka Kamila Zaprzalska z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 26B/31, 31-553 Kraków, NIP: 6922354318.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Kupującego, może on kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na w/w adres lub mailowo na adres e-mail: k.zaprzalska.wa@gmail.com
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania Umowy i rozliczenia sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  -niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  -realizacja transakcji płatności za Towar (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  -konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
  -w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, konieczność obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  -konieczność rozpatrzenia reklamacji Kupujących dotyczących funkcjonowania i produktów Sklepu (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  – wykorzystywanie plików cookies na stronie i podstronach Sklepu (art.6 ust. 1 lit. a RODO) szczegółowa informacja o cookies, znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wirtualnahaerka.pl/polityka-prywatnosci/.
 5.  Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz realizacji ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z zawartą umową.
 6. Dane osobowe Kupującego nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 7. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w realizacji umowy.
 8. Kupujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający gwarantuje nieodpłatny i nieprzerwany dostęp do treści Regulaminu, pozwalający na jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.
 2. Z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu płatności, zmiany sposobu obsługi technicznej Sklepu lub zmiany przepisów prawa, Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Regulamin powstał na podstawie prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
Załączniki
Shopping Cart